Facebook logo
Personal Express
Radio Expres
počúvame dopravný
servis

REKLAMAČNÝ PORIADOK
 1. Tento reklamačný poriadok je súčasťou každej Zmluvy o preprave vecí a Všeobecných obchodných podmienok (ďalej len "VOP")
  spoločnosti CAREXPRESS - express courier service s.r.o. a vzťahuje sa na všetky prepravné služby vykonané spoločnosťou CAREXPRESS, ako dopravcu (ďalej len "dopravca") pre odosielateľa.
 2. 2. Odosielateľ prehlasuje, že sa pred uzatvorením Zmluvy o preprave vecí zoznámi s obsahom tohoto reklamačného poriadku.
UPLATNENIE REKLAMÁCIE
 1. Príjemca zásielky je povinný pri prevzatí si zásielku prezrieť a pri zrejmých a na obale zásielky viditeľných alebo poznateľných poškodeniach, príp. iných zjavných nedostatkoch, napr. nedostatočnom množstve obsahu zásielky, atp., tieto vady, nedostatky, poškodenia prípadne stratu zásielky (aj čiastočnú) reklamovať u dopravcu.
 2. O rozsahu poškodenia, čiastočnej alebo úplnej strate zásielky musí byť bezodkladne spísaný reklamačný protokol. Dopravca je povinný takýto zápis spísať. Ďalšia manipulácia s poškodenou alebo vadnou zásielkou musí byť vykonaná v súlade s pokynmi odosielateľa a súčasne tak, aby nedochádzalo k zvyšovaniu škody na predmetnej zásielke.
 3. Ak nie je poškodenie alebo čiastočná strata obsahu zásielky pri jej odovzdaní a prevzatí príjemcovi zjavná, je odosielateľ, príp. v jeho mene príjemca zásielky, povinný oznámiť dopravcovi vznik škody bez zbytočného odkladu potom, čo ju zistil, najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa doručenia zásielky. Po uplynutí tejto lehoty už nie je možné uplatniť reklamáciu.
 4. Odosielateľ je povinný umožniť dopravcovi, aby sa pred spísaním zápisu o škode osobne a fyzicky presvedčil o rozsahu škody.
 5. Reklamáciu uplatňuje u dopravcu oprávnená osoba, ktorou sa pre tieto účely rozumie najmä odosielateľ alebo objednávateľ prepravy.
 6. Reklamáciu môže uplatniť iba jedna z oprávnených osôb. Zápis o škode nie je, a ani nenahrádza uplatnenie reklamácie u dopravcu.
 7. Reklamácia musí mať písomnú formu a musí byť doručená dopravcovi bez zbytočného odkladu potom, čo odosielateľ zistil, že došlo k poškodeniu, zničeniu, úplnej či čiastočnej strate zásielky, najneskôr však do 14 dní odo dňa prevzatia zásielky na prepravu.
 8. Písomná reklamácia musí obsahovať:
  označenie predmetu zásielky,
  popis vady alebo poškodenia zásielky,
  číslo zásielky podľa identifikačného štítku,
  dátum odovzdania zásielky na prepravu,
  údaje o oprávnenej osobe uplatňujúcej reklamáciu (meno a priezvisko FO / obchodné meno PO, bydlisko FO / sídlo
  PO, IČO, DIČ, bankové spojenie a podpis osoby alebo iného zástupcu oprávneného konať v mene právnickej osoby)
 9. K reklamácii je potrebné ďalej pripojiť:
  doklad o obsahu zásielky (dodací list, pôvodná faktúra, objednávka a pod.),
  doklad preukazujúci obstaranie veci a jeho obstarávaciu cenu, príp. výrobné náklady,
  ak to vyžadujú okolnosti prípadu, znalecký posudok na určenie rozsahu poškodenia.
 10. Dopravca je povinný reklamáciu vybaviť najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia.
  Táto doba sa predlžuje o dobu, po ktorú dopravca nemal k dispozícii všetky potrebné doklady nevyhnutné na vybavenie reklamácie od oprávnenej osoby.
 11. V prípade, že oprávnená osoba uplatňujúca reklamáciu u dopravcu nepreukáže poškodenie obalu zásielky písomným zápisom o škode, nie je možné kladne vybaviť jej reklamáciu čiastočnej straty obsahu zásielky alebo jej poškodenia pri preprave zásielky.
 12. Dopravca zodpovedá za škodu na zásielke, ktorá vznikla po jej prevzatí na prepravu až do jej vydania príjemcovi, v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a VOP, ibaže ju dopravca nemohol odvrátiť pri vynaložení odbornej starostlivosti.
 13. Práva vzniknuté zo škody na dopravovaných veciach a z oneskoreného doručenia zásielky sa premlčujú uplynutím jedného roka. Pri právach vzniknutých z celkového zničenia alebo straty zásielky plynie premlčacia doba odo dňa, keď zásielka mala byť doručená príjemcovi, pri ostatných právach odo dňa, keď zásielka bola doručená. Pre škodu vedome spôsobenú platí všeobecná 4 ročná premlčacia doba.
Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom vydania - zverejnenia na internetovej web stránke spoločnosti. Reklamačný poriadok a Obchodné podmienky sú zverejnené na internetovej webstránke www.carexpress.sk

V Bratislave, dňa 1. marca 2008